Statut

Statut Rypińskiego Stowarzyszenia „Inicjatywa“

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa zwane dalej „Stowarzyszenie“ działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Inicjatywa“.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rypin.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rypina i wojewódźtwa kujawsko-pomorskiego.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajów i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§7

Stowarzyszenie może posiadać swój emblemat (logo) oraz używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, zatwierdzonych odrębną uchwałą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności poznawczej, kulturalnej i ochrony polskiej kultury z całym jej bogactwem, zwłaszcza w jej wymiarze muzycznym i tanecznym, także z jej dziedzictwem regionalnym.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
organizowanie imprez taneczno-muzycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności tanecznych, wokalnych i sportowych dla członków zespołów taneczno-muzycznych i sportowych,
działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, także opieka nad osobami w różnym wieku, w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, materialnych lub wychowawczych),
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej zespołów,
inspirowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie,
konsolidacja i działalność kulturalno-informacyjna w środowisku rodziców i ich dzieci,
działalność dotycząca integracji z osobami niepełnosprawnymi,
promocja talentów artystycznych, sportowych i innych uzdolnień (pomoc w ich rozwijaniu),
organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
promocja zdrowia i oświaty zdrowia,
promocja miasta Rypina oraz powiatu Rypińskiego w kraju i za granicą,
organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej na rzecz potrzebujących,
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczności lokalnej,
inne działania realizujące cele statutowe.
Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, która złoży deklarację członkowską, posiada pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptuje cele i formy działania Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadają jednakowe prawa i obowiązki.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
uczestnictwa w zebraniach, naradach, kursach oraz innych formach zgromadzenia organizowanych przez Stowarzyszenie,
do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
uczestnictwa w pracy Stowarzyszenia oraz wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym imprezach wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez Stowarzyszenie,
do korzystania z funduszy Stowarzyszenia celem realizacji zadań statutowych.
Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
przestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów wewnętrznych utworzonych na potrzeby Stowarzyszenia,
przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia przez aktywny udział w jego pracach,
propagowanie idei Stowarzyszenia,
regularne opłacanie ustalanych składek członkowskich.

§12

Członkiem wspierającum Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
Członkowi wspierającemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym wyjątkiem, że nie posiada on czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.

§13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszena.
Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym wyjątkiem, że nieposiada on czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia oraz nie jest zobowiązany do ustalania wymogu opłacania składek.

§14

Utrata członkowstwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji z członkowstwa złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
śmierci członka Stowarzyszenia,
utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
wykluczenia członka przez Zarząd.
Utrata członkowstwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu:
prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące,
utraty praw publicznych,
na pisemny wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§15

Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

§16

Od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest uchwałą ostateczną.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§18

Władze Stowarzyszenia wybierane są na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

§19

Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Każdy członek ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyzduje głos:
prezesa Zarządu – przy uchwałach Zarządu,
przewodniczącego – przy uchwałach Komisji Rewizyjnej.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 32 niniejszego Statutu.
przewodniczącego obrad – przy uchwałach Walnego Zebrania Członków
§20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

  Walne Zebranie Członków

§21

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i niezwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku, zawiadamiając członków listem poleconym lub w inny skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej, na wniosek Członków Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (w związku z §21 pkt 3 niniejszego statutu).
Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbywać w każdym czasie.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
członkowie wspierający z głosem doradczym,
członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej,
wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w razie potrzeby,
uchwalanie wysokości składek członkowskich,
uchwalanie zmian statutu,
rozpatrywanie odwołań dotyczących utraty członkowstwa,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§23

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, według potrzeb i uznania Walnego Zebrania Członków – na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
Do realizacji celów Stowarzyszenia Zadząd w drodze uchwały może tworzyć organy pomocnicze Stowarzyszenia, funkcjonujące w oparciu o wewnętrzne regulaminy po ich powołaniu. W szczególności mogą to być takie organy jak: Rada Programowa i Komitety Monitorujące.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu na zewnątrz,
zwoływanie co najmniej raz w roku Walnego Zebrania Członków,
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
organizowanie pracy biura Stowarzyszenia,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie nowych członków wspierających Stowarzyszenie,
podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia,
określanie programu działania Stwarzyszenia,
inne czynności nie przewidziane dla Walnego Zebrania Członków,
składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.

§25

Do składania oświadczeń woli i skutecznego reprezentowania Stowarzyszenia jak również zaciągania zobowiązań finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§26

Komisja Rewizyjna powołana jest zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie pełniących żadnych funkcji w Zarządzie, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji z własnego grona.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, w związku partnerskim, we wspólnym pożyciu, w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą również być to osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Mogą oni natomiast otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 jej członków, w tym Przewodniczącego Komisji lub Wiceprzewodniczącego.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia przeprowadzona co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzglednieniem działalności finansowej,
zgłaszanie na zebraniach Walnego Zebrania Członków i Zarządu uwag oraz wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności,
wnioskowanie zwołania Walnego Zebrania Członków,
wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§28

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§29

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
dochody z działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem obrotowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§30

Członkowie zobowiązani są uiszczać w miesięczne składki członkowskie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Działalność gospodarcza
§31

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłączenie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w zakresie:
Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej- 93.29.Z,
Pozaszkolne formy edukacji artstycznej. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych- 85.52.Z,
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- 90.01.Z,
Działalność wspomagająca wystawienia przedstawień artystycznych- 90.02.Z,
Pozostała działalność związana ze sportem- 93.19.Z,
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna- 93.29.Z,
Artystyczna i literacka działalność twórcza- 90.03.Z,
wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,
reklama – 73.1,
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z,
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane – 85.59.B,
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z;
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych oraz na realizację celów pożytku publicznego.
Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych, które są celami pożytku publicznego. Powyższa działalność nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§32

Do zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków kwalifikowaną większością głosów tj. 2/3 głosów przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§33

Stowarzyszenie może być rozwiązane:
na podstawie własnej uchwały,
przez Sąd.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majatku Stowarzyszenia, określa sposób jego likwidacji poprzez powołanie Likwidatora lub Komisji Likwidacyjnej.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 11 października 2016 roku.