O nas

Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa jest organizacją, której działalność dotyczy różnych sfer życia publicznego, np. wspieranie kultury, oświaty, wychowania, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Otacza mecenatem uzdolnioną naukowo, artystycznie i sportowo młodzież. Działalność Stowarzyszenia wpisuje się w realizację zadań własnych samorządu terytorialnego, które mogą być realizowane przy udziale zainteresowanych mieszkańców społeczności lokalnej. Stowarzyszenie promuje miasto Rypin i powiat w kraju i zagranicą. Zawiązane jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz postanowień własnego Statutu. Stowarzyszenie, uczestnicząc w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, zabiega o dotacje finansowe na prowadzenie statutowej działalności.

Poprzez swoją działalność przyczynia się do większej integracji mieszkańców naszej lokalnej społeczności, a tym samym zachęca do współpracy, współdziałania w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków. Stowarzyszenie posiada swój Zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Osobowość prawną nabyło na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń – w dniu 25.07.2014 roku zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako Kreatywni. W dniu 12.01. 2016 roku – na podstawie udokumentowanej potrzeby zmiany nazwy Stowarzyszenia – decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu dokonano zmiany wpisu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nowa nazwą: Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa”.